Valuta:
Jezici:
Hrvatski English Deutsch 
Košarica:

now in your cart 0 proizvoda
Proizvođač:
Pingpong.hr
Ping pong
Dobrodošli u naš web-shop profesionalne i hobby stolnoteniske opreme najpoznatijih europskih i azijskih proizvođača.

Nudimo Vam i dalje veliki izbor opreme za stolni tenis te Vas pozivamo da slobodno potražite artikl koji Vas zanima te nas kontaktirate putem E-maila ili online narudžbe.
Kategorije
Promocija
Knjiga "Tehnika s Vladimirom Samsonovom"
Knjiga "Tehnika s Vladimirom Samsonovom"
90.00Kn85.00Kn
Članci prema autoru
Darko
Članci
Novi članci
Svi članci
Buduænost Europe upitna - R. Hud
Loptice - R. Hudetz (1)
Najdra¾a vje¾ba W. Schlagera (1)
O reketima - R. Hudetz (1)
Osnove izvoðenja servisa (1)
Plastiène loptice - R. Hudetz (1)
Prièa o topspinu - R. Hudetz (1)
O reketima - R.Hudetz

O reketima - jeste li znali?! Prièe o razvoju reketa za stolni tenis dio su prièe o povijesti stolnog tenisa. U stolnoteniskom muzeju ITTF-a u ©vicarskoj mogu se razgledati muzejski primjerci reketa svakojakih oblika i materijala od kojih su izraðeni. Naðu se primjerci stari i sto godina, no o njima znam samo ono ¹to sam proèitao u raznim povijesnim prikazima. U posljednjim desetljeæima devetnaestog stoljeæa pingpong se igrao lopticama od gume ili pluta a reketi su slièili dana¹njim reketima za badminton - imali su do 50 cm duge dr¹ke, povr¹ina za udaranje bila je obièno od pergamenta. S vremenom su dr¹ke postale osjetno kraæe, poèelo se igrati drvenim reketima, zatim se na drvo poèeo lijepiti brusni papir pa pluto ili ¾ivotinjske ko¾e i konaèno je 1902 Englez E.C.Goode prvi na reket stavio gumu. Poznata je prièa kako je na ideju do¹ao vidjev¹i u apoteci okruglu gumu na kasi kori¹tenu da bi se na nju stavio sitni novac koji je vraæan kupcima pa je ta guma zavr¹ila na reketu. Uz pojavu celuloidne loptice drveni reketi s gumenim oblogama zapravo su oznaèili roðenje novog ¹porta - stolnog tenisa. Drveni reketi oblo¾eni gumenim oblogama, koje su kasnije dobile zupce i podlogu od lana omoguæili su da se loptici u igri daje rotacija, da se udarac bolje kontrolira. Reketi s oblogama od nazupèane gume neprikosnoveno su vladali stolnim tenisom sve do poèetka pedesetih godina kada se pojavila spu¾va kao obloga na reketu. Prvi igraè sa spu¾vom na reketu bio je Austrijanac Waldemar Fritsch na svjetskom prvenstvu 1951 a prava ofenziva reketa sa spu¾vastim oblogama krenula je tek nakon svjetskog prvenstva 1952 u Bombaju, kada su Japanci s takvim reketima priredili èitav niz senzacija. Poèeo sam igrati stolni tenis 1946 godine, u doba reketa s nazupèanim gumama, spu¾va se jo¹ nije bila pojavila. Iz proteklih vremena rado se prisjeæam prièa o stolnoteniskim reketima, prièa koje su veæim dijelom zacijelo pale u zaborav. U godinama odmah poslije II. svjetskog rata bio je veliki problem nabaviti kako reket za igru tako i loptice. Prvi reket s kojim sam igrao i svoje prve turnire bio je reket koji je s jedne strane imao gumu sa zupcima a s druge strane oblogu od pluta. To su bili uobièajeni reketi, s gumom sa zupcima igrao se je forhend, s plutom bekhend! Ovo "guma sa zupcima" uglavnom nije bila toèna definicija jer su zupci u sredini nakon nekog vremena poispadali a zamjensku gumu bilo je gotovo nemoguæe nabaviti pa je guma u sredini èesto bila bez zubaca! S vremenom sam poèeo ozbiljnije trenirati i igrati turnire i uspio sam nakon velikih muka nabaviti "Richard Bergman" reket - bio je neobiènog kru¹kolikog oblika, imao je s obje strane crvenu gumu sa zupcima a bio je napravljen od slojeva ju¾noamerièkog okume drva - o reketima napravljenim od takvog furnira u to smo vrijeme svi ma¹tali! S tim reketom sam godinama igrao dok mi ga na jednom turniru nisu ukrali. Mislio sam da mi se svijet sru¹io, poku¹avao sam s nekoliko drugih reketa i nakon kraæeg lutanja nastavio s reketom "Alex Ehrlich" - to vi¹e nije bio okume , bilo je "br¾e" drvo, neobiènog oblika dr¹ke - dr¹ka je bila odrezana u koso. S tim sam reketom poèeo igrati negdje 1955 i kada danas koji puta zaigram stolni tenis jo¹ uvijek igram s tim reketom!! Na tom se reketu promijenilo bezbroj guma - aktivnu karijeru zavr¹io sam s klasiènom gumom sa zupcima, u kasnijim povremenim nastupima bilo je na forhendu beksajda a na bekhendu i beksajda i antispina i gume s dugim zupcima ("trave") i gume s kratkim zupcima i spu¾vom ("soft" ili "sandwich"). Moje preko pedeset godina staro drvo oèito budi interes ponekih veterana, te sam za otkup drva dobivao u vi¹e navrata lukrativne ponude! Popularni reketi sredinom 20. stoljeæa U pedesetim godinama pro¹log stoljeæa nije bilo duæana u koji biste u¹li i izabrali odgovarajuæe drvo i gumu, platili i imali reket kakav ste po¾eljeli! Kao prvo uopæe nije bilo trgovina u kojima bi se moglo odvojeno kupiti gume i drva za rekete - ako, onda se je moglo kupiti samo gotove rekete. Daleko najpopularniji reket bio je èuveni smeði "Viktor Brana" reket kojeg je proizvodila tvornica Dunlop. Taj reket je jo¹ desetljeæima nakon ¹to su gume sa zupcima u vrhunskom stolnom tenisu oti¹le u penziju bio i ostao pojam "klasiènog reketa", popularan u krugovima veterana, rekreativaca! Barna reket se je zajedno sa svojim imenodavcem velikim ¹ampionom Viktorom Barnom zadnji puta pojavio u finalu svjetskog prvenstva 1954, kada je Barna nastupio u finalu igre mu¹kih parova. Uzgred reèeno Barna i Hagenauer izgubili su finale od Vilima Harangoze i ®arka Dolinara, koji je bio jedini igraè u tom finalu koji je igrao s oblogom od spu¾ve! Pored "Barne" popularni su bili reketi "Johny Leach", "Richard Bergman", "Alex Ehrlich", "Guy Amouretti", "Cor du Buy" i razni drugi. U Njemaèkoj su u ¹estdesetim godinama najpoznatiji bili reketi "Conny Freundorfer", "Martin Ness", a desetljeæima je gotovo kultni status imao reket "Eberhard Schöler". Uz reket "Alex Ehrlich" proveo sam najveæi dio svoje igraèke karijere pa su me naravno golicale i prièice vezane uz igraèa Alexa Ehrlicha, trostrukog finaliste svjetskih prvenstava, po kojem je taj reket dobio ime. Imao sam prilike upoznati ga pod njegove "stare" dane, kada je ¾ivio u Parizu. Bio je sasvim neobièan èovjek, nije ga se moglo uklopiti u nikakve kalupe. Kao ®idov iz Poljske pro¹ao je strahote nacistièke Njemaèke, pre¾ivio rat u logoru Dachau, obitelj mu je stradala u holokaustu no on ipak nije postao ogorèeni èovjek. ®ivio je u Parizu, vodio boemski ¾ivot, radio kao trener, bio neprestano na putu u svom starom Mercedesu. Kada se u Danskoj pojavila pornografija shvatio je moguænost dobre zarade i iz Danske na crno dovozio u Njemaèku i Francusku pun automobil pornografskih èasopisa koje je prodavao uz dobru zaradu. Prisustvovao sam otvorenju jednog njegovog privatnog trening kampa i gotovo nisam mogao vjerovati svojim oèima - Alex je poredao sve uèesnike, odr¾ao im govor o va¾nosti predstojeæeg trening kampa i zatim iduæi od jednog do drugog davao im u ruke "Alex Ehrlich" reket rekav¹i da na njegovom kampu svi moraju igrati s najboljim reketima. Nakon tog uvoda slijedila je demonstracija tehnike - Ehrlich je nekad bio igraè svjetske klase ali je imao sasvim specifièan bekhend udarac, nisam nikada vidio da je neki igraè uspje¹no izvodio taj udarac tehnikom kakvom je to uspijevalo Ehrlichu! No demonstracija takve tehnike bila je jedna od prvih, osnovnih lekcija u njegovom kampu?! Reketi sa spu¾vom U pedesetim godinama pro¹log stoljeæa s reketima su se de¹avale velike promjene. Bio sam svjedok raznih za stolni tenis "povijesnih" promjena ali i svakakvih lokalnih zgoda i zgodica s reketima. Veæ 1951 se na svjetskom prvenstvu u Beèu pojavio do tada nepoznati Austrijanac Waldemar Fritz s crnom spu¾vom na reketu i s tim reketom napravio pravi rusvaj u momèadskom dijelu turnira. U pojedinaènom dijelu igrao je protiv Maðara Ferenca Sidoa, kojeg je pored ostalih velikana pobijedio u ekipnom dijelu. No Sido se dobro spremio za revan¹, smislio kako igrati protiv Fritza i njegove spu¾ve te pobijedio. Na iduæem svjetskom prvenstvu 1952 u Bombaju, Indija zbog velikih tro¹kova pojavilo se u ekipnom dijelu svega 15 mu¹kih i 7 ¾enskih ekipa! Izmeðu ostalih na startu se zbog nedostatka novaca nisu pojavili branitelji naslova svjetskih ekipnih prvaka igraèi tada¹nje ÈSR (!!) i igraèi tada¹nje Jugoslavije koji su godinu ranije osvojili bronèanu medalju! Senzaciju su priredili u svom prvom pojavljivanju na svjetskim prvenstvima Japanci - ¾ene su osvojile ekipno prvenstvo a njihov èetvrti igraè Satoh osvojio je pojedinaèno prvenstvo svijeta! Svi su taj uspjeh, djelomièno opravdano, pripisali Satohovoj 1 cm debeloj ¾utoj spu¾vi koju je nalijepio na svoj penholder reket. Njegovi protivnici bili su sasvim nespremni na igru protiv spu¾ve, na upozorenje koje je godinu dana ranije svima svojom crnom spu¾vom dao Fritz europski velikani nisu reagirali! Zanimljivo je tada¹nja stolnoteniska vremena usporediti s dana¹njim - mo¾ete li zamisliti da danas svjetski prvaci ne doðu braniti svoju titulu na iduæem svjetskom prvenstvu zbog nedostatka novca za put?? Pored toga mo¾ete li zamisliti da se svjetskog prvaka zbog profesionalizma izbaci iz stolnog tenisa? Upravo to se uskoro nakon svjetskog prvenstva desilo svjetskom prvaku Satohu, kojeg je japanski savez zbog "tendencije profesionalizmu" diskvalificirao?? Nakon ¹to je Satoh 1952 na prepad reketom sa spu¾vastom oblogom osvojio pojedinaèno prvenstvo svijeta reketi sa spu¾vom pro¹irili su se svijetom stolnog tenisa kao stepski po¾ar. Moj prvi susret s takvim reketom bio je kada se ujesen 1952 na klupskom treningu pojavio ®arko Dolinar i poèeo isprobavati novi reket sa spu¾vom. Igrati protiv protivnika s takvim reketom bilo je neobièno iskustvo - udarac loptice u debelu spu¾vu (1 cm pa i vi¹e!) na reketu protivnika nije se uopæe èuo a loptice su dolazile daleko br¾e nego je to bio sluèaj nakon udarca izvedenog reketom s klasiènom gumom. ®arko je veæ nakon mjesec dana igranja s tim reketom to dobro naplatio, osvojiv¹i na opæe iznenaðenje vrlo jako Meðunarodno prvenstvo Austrije, izluðujuæi protivnike svojim novim reketom. ®arko nije bio prvi koji je poèeo igrati sa spu¾vom ali bio je sigurno igraè koji je najvi¹e profitirao od tog novog materijala. Bio je veæ na zalazu karijere, ali ga je novi materijal lansirao u sam svjetski vrh, postao je svjetski prvak u mu¹kim parovima i svjetski doprvak u pojedinaènoj konkurenciji. Dolinar je veæ i prije nego je stavio spu¾vu na reket imao reket sasvim neobiènog oblika - bila je veliko èetverouglasto drvo, on sam ga je zvao "lopata". Reket je dr¾ao na osebujan naèin, slièno penholderu ali to je bilo sliènije dana¹njem dr¾anju reketa igraèa koji igraju klasiènim dr¾anjem reketa pa za forhend servis ispuste reket iz ruke. Svojedobno je bilo vi¹e igraèa u Jugoslaviji koji su tako dr¾ali reket pa se taj naèin dr¾anja reketa èak nazivao "Yugoslav stop grip", koji je kasnije u potpunosti nestao. ®arkov reket je bio poseban i po tome ¹to je s druge strane s kojom nije igrao imao nacrtanu mrtvaèku lubanju s dvije popreène kosti, kao na gusarskoj zastavi! Mladi Opatijac Jurica Barloviæ takoðer je uskoro nakon Dolinara stavio na forhend spu¾vu, pa su svi izbjegavajuæi spu¾vu nastojali igrati na njegov bekhend, gdje je jo¹ uvijek bila klasièna guma. No zahvaljujuæi dobrim dijelom i tom novom oru¾ju Jurica je oti¹ao na svjetsko prvenstvo u Londonu 1954. Tamo su se u finalu sastali Japanac Ogimura i ©veðanin Fliesberg, obojica su igrali sa spu¾vom. Bio je to finale gotovo bez igre, igralo se uglavnom na jedan udarac, publika je prisustvovala "bezglasnom" stolnom tenisu.Gotovo nevjerojatno danas zvuèi podatak da je Ogimura do¹ao na svjetsko prvenstvo sakupljajuæi privatne donacije kako bi financirao svoj put. Pored toga u London je do¹ao s reketom na kojem je bila spu¾va debljine 10 mm. Nakon prvih treninga ustanovio je da mu je spu¾va suvi¹e debela, zamijenio je spu¾vom od 2 mm i s takvim novim reketom osvojio svjetsko prvenstvo!! Finale kao u Londonu ponovio se i 1955, kada su u finalu opet bila dva igraèa sa spu¾vastim reketima Japanac Tanaka i ®arko Dolinar te odigrali najkraæi finale u povijesti stolnog tenisa - nakon svega 13 minuta rezultat je bio 3:0 za Tanaku! Slièan finale vidio sam i na Meðunarodnom prvenstvu Jugoslavije u Beogradu 1954, kada je Dolinar pobijedio Maðara Szepesija - bio je to stolni tenis u kojem se udarac loptice u reket uopæe nije èuo a poeni su bili uglavnom pimpl i zatim jedan udarac kojim je zavr¹avao poen, bila je to igra bez igre! Na tr¾i¹tu su se mogli kupiti brojni modeli reketa sa spu¾vastom oblogom, meðu najpoznatijim su bili Stiga-Fliesberg sa spu¾vom koja je na povr¹ini imala pravokutna polja, zatim Dunlop-Barna sa spu¾vom koja je na povr¹ini imala izrezane zupce velikog promjera. Krajem pedesetih svijet je shvatio da je èista spu¾va propast za stolni tenis pa je takva vrsta obloga 1959 zabranjena, ali je dozvolom da se spu¾va koristi kao podloga ispod klasiène gume otvoren prostor za nove revolucije u stolnom tenisu. Prièe o gumama U vrijeme dok je spu¾va ulazila u svijet stolnog tenisa jo¹ uvijek je paralelno egzistirala i klasièna guma. U ono vrijeme igralo se je s gumom sve dok u sredini gume zupci zbog istro¹enosti nisu poèeli otpadati, guma je u sredini "oæelavila". Moj dobar drug Marko Tarle, kasnije ugledni znanstvenik, s kojim sam igrao u ekipi na sasvim je neobièan naèin rje¹avao problem "æelave gume" - djeliæ gume koji je izgubio zupce nadomje¹tao je s rubom neke druge, u sredini veæ potro¹ene gume. Na taj naèin je njegov reket uskoro lièio na mozaik slo¾en od djeliæa guma raznih boja ¹to nije bilo zabranjeno pravilima pa je njegov reket na turnirima bio prava senzacija! Na drugoj strani bio je svima dragi zaljubljenik u stolni tenis Veljko Gospodnetiæ, organizator tradicionalnih otvorenih turnira u Zagrebu. Pored svog volonterskog rada u organiziranju stolnog tenisa bio je dodatno svima poznat po svom reketu i po obièaju da na kraju turnira na opro¹tajnom domjenku zapjeva iz sveg glasa - imao je vrlo sna¾an glas ali nije ba¹ uvijek pogaðao melodiju! Njegov reket bila je velika drvena "lopata", reket znatno veæe povr¹ine za igranje nego ¹to je to uobièajeno. No nije samo oblik reketa bio jedinstven, jedinstvena je bila i èinjenica da je to bio drveni reket bez ikakve obloge, bez gume! Kada je on igrao zvuk njegovog velikog drvenog reketa odzvanjao je u svim kutovima dvorane. S tim reketom igrao je sve do duboke u starosti - u rekreativnoj ligi u kojoj je igrao vi¹e od pola stoljeæa posebnim su mu pravilom dozvolili da i dalje igra svojim drvenim reketom, iako je to u meðuvremenu stolnoteniskim pravilima bilo zabranjeno!! Sredinom pedesetih godina jo¹ su uvijek ra¹ireno bili u upotrebi reketi s klasiènom gumom bez spu¾ve, paralelno s reketima sa spu¾vastom oblogom, koji su meðutim postajali sve popularniji i sve vi¹e ¹tetili razvoju stolnog tenisa. Ja sam uporno nastavljao igrati reketom s klasiènom gumom ali jedan moj partner u ekipi Ivan Stojiæ, kasnije ugledni advokat, nije bio zadovoljan niti s klasiènom gumom niti sa spu¾vom pa je do¹ao na ideju da to dvoje kombinira - na tanku spu¾vu u domaæoj je radinosti nalijepio klasiènu gumu sa zupcima i poèeo igrati s takvom "kombiniranom" gumom. Bila je to prava revolucija, protivnici su imali ogromnih problema s tim novim reketom - spu¾va je davala reketu brzinu a klasièna guma je omoguæavala bolju kontrolu i davanje rotacija. No moj prijatelj nije pobrao slavu (i novac) izumitelja "sandwich" reketa - siguran sam da kada je on napravio svoj reket jo¹ nigdje nisam niti vidio niti èuo za takvu gumu, tek se je ne¹to kasnije na tr¾i¹tu u inozemstvu pojavila "sandwich" guma, ¹to meðutim nije imalo nikakve veze s njim! Ne¹to kasnije vrlo popularni postali su gotovi reketi s takvim gumama koji su dolazili iz Japana - tada je Japan jo¹ bio bez konkurencije, mogao je proizvoditi i rekete srednje klase kao na primjer tada popularne St. Brite rekete ali nije dugo trebalo da ih Kina ni¾im cijenama proizvodnje sasvim istisne iz tr¾i¹ta reketa srednje i ni¾e klase!. Nakon pojave gume sa spu¾vastom podlogom i zupcima okrenutima na van pojavila se guma sa spu¾vastom podlogom i zupcima okrenutim na unutra. S glatkom povr¹inom gume okrenute na unutra odjednom je bilo moguæe lopti davati vrlo jake rotacije, pojavio se je novi udarac koji je od poèetka ¹estdesetih postao dominirajuæi udarac u stolnom tenisu - pojavio se topspin. Nakon zabrane reketa sa spu¾vom i dozvole da se spu¾va koristi kao podloga pod klasiènom gumom sa zupcima u ¹estdesetim godinama dolazi do naglog razvoja razlièitih guma sa zupcima na van i na unutra. Dok su prve generacije sjajnih Kineza (Chuang Tse-tung, Li Fu Jung, Hsu Yin Sheng i drugi) koristili gume sa zupcima na van Europljani su koristili gume sa zupcima na unutra (beksajd) i poèeli igrati topspin. Topspin dodu¹e nije bio europski izum, do¹ao je po prvi puta 1960 iz Japana gdje su taj udarac razvili kao razorni udarac koji æe uni¹titi europsku rezanu obranu! Europa je meðutim svesrdno prihvatila taj udarac, bilo ga je lak¹e i efikasnije izvoditi klasiènim naèinom dr¾anja reketa negoli japanskim penholderom. Kinezi su zbog svoje "kulturne revolucije" bili prisiljeni na 6 godina prekinuti sve meðunarodne sportske kontakte pa kad su se nakon te apstinencije vratili na meðunarodnu scenu na¹li su se u nebranom gro¾ðu - nisu znali kako igrati protiv novorazvijenog topspina, nisu znali ¹to poèeti s antispin gumom koja se u meðuvremenu pojavila kao odgovor defanzivaca na topspin. ©estdesete godine bila su za razvoj reketa a samim time i za razvoj stolnog tenisa vrlo burna vremena. Razvojem sve kvalitetnijih guma sa zupcima na unutra (beksajd) omoguæene su sve jaèe rotacije loptice u igri. Potkraj ¹estdesetih pojavila se sasvim nova generacija guma predvoðena Sriver gumom - u to sam vrijeme bio veæ samo trener. Kada sam prvi puta za probu dobio u ruke reket s takvom gumom nisam mogao vjerovati kakvu se rotaciju i brzinu udarca s tom gumom moglo postiæi. Bio je to jednaki skok naprijed kao i petnaestak godina kasnije kada se u stolnom tenisu pro¹irilo preljepljivanje guma. Antispin mijenja pravila Dragutin ©urbek je kao jedan od predvodnika novog vala takozvanih "spinera", igraèa koji su napadali topspin udarcima osvojio 1968 pojedinaèno prvenstvo Europe igrajuæi beksajd gumom stare generacije, gumom koja je u usporedbi s gumama nove generacije bila kao zapre¾na kola u usporedbi s modernim autom. ©urbek je u tom finalu 1968 igrao protiv Maðara Borszey-a, defanzivnog igraèa koji je koristio novootkrivenu antispin gumu, koja je defanzivcu olak¹avala vraæanje topspina. Nekoliko godina kasnije, 1971 kada su se na scenu nakon vi¹egodi¹nje izolacije vratili Kinezi, s takvom je antispin gumom solidan francuski defanzivac Weber naèinio pravi pokolj meðu Kinezima koji u tom trenutku nisu imali pojma kako igrati protiv takve gume! Antispin guma je relativno brzo nestala iz vrhunskog stolnog tenisa jer su njene moguænosti za aktivniju igru bile gotovo nikakve, vratila se na scenu tek u jednom kraæem intermecu kada je u kombinaciji s istobojnom beksajd gumom postala opasno oru¾je - obje gume su bile iste boje, igraè je okretao reket i protivnik je vrlo te¹ko mogao na vrijeme otkriti s kojom je stranom reketa igraè servirao ili udario loptu - zbog vrlo razlièitih karakteristika beksajda i antispina kada se nije na vrijeme "proèitalo" kojom je gumom lopta udarena dolazilo je do mnogo direktnih gre¹aka u vraæanju. Najpoznatiji igraè s takvom kombinacijom guma bio je Kinez Cai Zhenhua, dvostruki svjetski viceprvak - imao je na reketu dvije crne gume, jednu beksajd i drugu antispin. Naroèito neugodan bio je njegov servis jer je kod servisa istovremeno jako udarao nogom u pod tako da protivnik nije mogao niti po zvuku ustanoviti je li Cai udario lopticu beksajdom ili antispinom. U Europi se je od nikuda pojavio Englez Hilton, sasvim prosjeèan obrambeni igraè koji je takoðer igrao s dvije crne gume - jedna je bila beksajd, druga antipsin. Kao i Cai i on je okretao reket i tako dobivao mnogo poena. Na prvenstvu Europe u Bernu (1980) takvom je igrom osvojio pojedinaèno prvenstvo Europe - imao je i dosta sreæe jer se u polufinalu glavni favorit turnira Maðar Gergely zbog svaðe sa svojim trenerom Berczikom iznervirao, odigrao sasvim bezvoljno i praktièki predao meè. S druge strane ¾drijeba u finale je iznenaðujuæe do¹ao Èeh Dvoraèek koji je bio prava neznalica za igru protiv obrane! Tako je Hilton osvojio jedini turnir u svojoj karijeri, nikada ni prije niti poslije nije bio èak niti pojedinaèni prvak Engleske a kamoli da je osvojio neki meðunarodni turnir! Kombinacija guma sasvim razlièitih karakteristika ali istih boja bila je nova opasnost koja se je nadvila nad stolnim tenisom - takav stolni tenis nije usreæivao niti igraèe, posebno ne one koji su morali igrati protiv takvih protivnika a za gledaoce to je bila katastrofa, redale su se za gledaoce sasvim nerazumljive naoko jednostavne gre¹ke! Pravila su do tada dozvoljavala sve boje, bilo je ¾utih, smeðih, zelenih crnih, crvenih guma. Zbog sve èe¹æe kombinacije dviju crnih guma raznih karakteristika poèetkom osamdesetih na kongresu ITTF-a (1983) usvojeno je pravilo da reket mora biti dvobojan - s jedne strane crvena, s druge strane crna guma. To je eliminiralo velike prednosti igre s kombinacijom antispin-beksajd kod servisa jer se sada vi¹e nije moglo "varati" protivnika okretanjem reketa - odmah se je moglo vidjeti s kojom gumom je loptica udarena pa je izostao efekt iznenaðenja, glavni na koji se s takvom kombinacijom guma raèunalo. Na kongresu ITTF 1983 na kojem je zbog antispina usvojeno pravilo o dvobojnim reketima do¹lo je i do smije¹ne situacije - u ¾elji da se smanji efekt servisa s kombinacijom antipsin-beksajd predlo¾eno je da se zabrani glasno udaranje nogom o pod kojim se htjelo postiæi da se ne èuje je li s jednobojnim reketom loptica udarena antispinom ili beksajdom. Kako je uvoðenjem dvobojnog reketa takva prednost anulirana kongresu je promaklo da je u paketu prijedloga prihvaæen i prijedlog da se zabrani udaranje nogom o pod u igri. Nakon usvajanja novog pravila "probudili " su se nizozemski delegati i uzbuðeno zatra¾ili ponovno glasanje i brisanje tog prijedloga uz obrazlo¾enje da æe njihova najbolja igraèica, tada¹nja prvakinja Europe Vriesekoop biti onemoguæena u svojoj igri jer forhend napad igra tako da pritom udara nogom glasno u pod. Tek u tom trenutku svi delegati su postali svijesni da je usvojen nemoguæi prijedlog promjene pravila prema kojem bi suci trebali kazniti svaki glasniji doskok igraèa u igri. Ponovnim glasanjem veæ usvojeno pravilo je ukinuto!! Jedna od prièa u to vrijeme bila je i prièa o reketu Sarkisa Sarkhojana, ruskog stolnoteniskog virtuoza, kasnije uglednog trenera. Sarkis je imao odlièan forhend topspin i sjajan bekhend udarac, koji je meðutim bio jo¹ znatno neugodniji zbog èinjenice da je on na bekhendu godinama imao staru gumu koju nije mijenjao. Njegova stara guma na bekhendu praktièki je poprimila karakteristike antispina i dok je uvijek nova guma na forhendu davala lopti jaku rotaciju i veliku brzinu, lopte su s bekhend strane dolazile znatno sporije i s mnogo manje rotacije ¹to je za protivnike bio prilièan problem. Pojava gume s dugim zupcima Na svjetskom prvenstvu u Calcutti 1975 Europljani su se prvi puta sreli s gumom s dugim zupcima, ili kako smo je popularno nazvali s "travom", zbog toga ¹to su ti dugi zupci u kontaktu s loptom lelujali poput trave na vjetru! Bio sam trener ¾enske reprezentacije Jugoslavije, u na¹oj ekipi je bila supertalent Er¾ebet Palatinu¹ koja je bila u sjajnoj formi i probila se u èetvrtfinale pojedinaènog natjecanja. Tamo je nai¹la na nepoznatu kinesku penholdera¹icu Ke Hsin Ai. Vjerovali smo da Er¾ebet ima ¹ansu protiv nje ali meè je bio gotov za tren oka - bilo je glatkih 3:0 za Kineskinju, Er¾ebet gotovo nije uspjela vratiti loptu na stol. Tek smo tada shvatili da je rijeè o sasvim novoj gumi protiv koje u tom trenutku nismo uopæe znali kako igrati! Slièno smo veæ vidjeli u ekipnom dijelu natjecanja u kojem je u kineskoj ekipi nastupio nepoznati defanzivac Lu Yun Sheng kojeg smo zbog sitnog rasta i skakutanja oko stola nazvali "Skakavac". Prvi meè u kojem je nastupio u Calcutti bio je finalni meè Kine protiv Jugoslavije! Bilo je to potpuno iznenaðenje, tim vi¹e jer se je radilo o lovcu a Jugoslaveni ©urbek i Stipanèiæ bili su svjetski majstori za igru protiv obrane! Lu je u izjednaèenom meèu izgubio od sjajnog Antuna Stipanèiæa. i pobijedio velikog Dragutina ©urbeka, specijalistu za igru protiv defanzive, sve uz pomoæ "trave" U tom trenutku zaista nitko u Europi nije znao kako treba igrati protiv "trave", taj je materijal bio potpuna nepoznanica. ©urbek je gledao meè Palatinu¹ - Ke Hsin Ai, ljutio se na naizgled obiène gre¹ke koje je Palatinu¹ serijski radila. Na njegovu nesreæu poslije je igrao u mje¹ovitim parovima protiv Ke Hsin Ai te je bio jednako nemoæan protiv te tada nepoznate gume kao i njegova partnerica! U sezoni nakon Calcutte Kinezi su u Europu poslali novog defanzivca Huang Li-a koji je na prvim europskim nastupima glatko porazio cijelu europsku elitu. Kako su europske perjanice gubile gotovo sve setove ispod 10 poena, tako se za svakog novog igraèa koji je pao kao takva ¾rtva kineskog majstora govorilo da je postao èlan kluba "¹najdera" (kada je netko osvojio u setu do 21 poen manje od deset poena rekli smo da je "¹najder", ili da je ostao "ispod malog"). Dugi zupci ostali su i dalje prisutni u stolnom tenisu, ali danas veæ u osnovno ¹kolovanje igraèa spada i ¹kolovanje igre protiv gume s dugim zupcima, to vi¹e nije nikakav nepoznati bauk. Drva za rekete Drva za rekete bila su i ostala posebna prièa i zbog raznih oblika i zbog raznih sastava furnira vrhunskih drva. Pred vi¹e od pola stoljeæa megapopularno bilo je ju¾noamerièko okume drvo, sporo drvo s odliènom kontrolom. Zatim su postepeno dolazila sve br¾a drva koja su kulminirala jednoslojnim japanskim hinoki drvom - to je jednoslojno drvo od srca hinokija, drvo te¹ko za kontrolu ali super brzo. Sjeæam se da je i na¹ ¹ampion Zoran Primorac a prije toga neko vrijeme i Dragutin ©urbek igrao s takvim hinokijem. Kako je to bilo lako lomljivo drvo bilo je svaki èas problema pa su za popravak tih i sliènih drva u Zagrebu i Beogradu postojala dva majstora, fanatika stolnog tenisa, "doktora za drva", koji su igraèima "krpali" sva o¹teæena drva. Primorèev hinoki bio je bezbroj puta "krpan" a kada je konaèno "ispustio du¹u" Primorac je zatra¾io novi jednoslojni hinoki. Ustanovilo se da njegov mnogo godina stari hinoki ima dosta drugaèije karakteristike od "fri¹kog" hinokija i da mu to vi¹e ne odgovara, nauèio se je na drugaèije karakteristike odle¾anog drva! Nije neko posebno èudo da iz takvih razloga mnogi igraèi igraju dok god mogu sa istim starim drvom! Neko vrijeme su mnogi europski igraèi bili opsjednuti te¹kim kineskim drvima. Kineski penholdera¹i, koji su tada samo na jednoj strani imali gumu, igrali su relativno te¹kim drvima, znatno te¾im od europskih ili od laganih hinokija. Mnogi Europljani kupovali su u Kini njihove rekete, skidali gume i lijepili svoje - kada su takva drva imala gumu s obje strane tada je reket postajao vrlo te¾ak pa se ta moda meðu vrhunskim igraèima nije dugo zadr¾ala. Danas proizvoðaèi drva kombiniraju furnire razlièitih drva s razlièitim karakteristikama pa o tim "koktelima" furnira èitamo u reklamama detaljno o njihovim nenadma¹nim svojstvima. Izmeðu furnira se èesto stavljaju i dozvoljeni vrlo tanki slojevi drugih, obièno vrlo tvrdih, materijala kao ¹to su karbon, aluminij i sl. Pored raznih furnira bilo je naravno eksperimenata i sa svakakvim oblicima reketa, mnogobrojni patenti skupljaju pra¹inu u patentnim uredima! Poku¹avalo se je s raznim asimetriènim formama ploèe reketa, poku¹avalo se je s raznim "anatomskim" dr¹kama, poku¹avalo se je dr¹kama koje nisu bile produ¾etak lista reketa veæ su bile postavljene poprijeko lista reketa ¹to je trebalo omoguæiti maksimalnu okretnost zgloba ¹ake. Najozbiljniji poku¹aj temeljen na znanstvenim istra¾ivanja bio je poku¹aj njemaèkog znanstvenog radnika i hobi trenera Dr. Joachima Kuhna. On je ustvrdio da je nemoguæe da je veæ od prvog dana pronaðen idealan oblik stolnoteniskog reketa i da napredak nije moguæ. Uz pomoæ studenata na svom fakultetu proveo je razna istra¾ivanja i na kraju znanstvenim metodama nedvojbeno utvrdio da je idealan oblik za stolnoteniski reket oblik koji je lièio na oblik violine. Utvrðene su toène proporcije po kojima je trebalo izraðivati drva da bi se dobio ¾eljeni "sweet spot" i pokazalo se da je drvo u obliku violine imalo bolju kontrolu i veæu brzinu od istog takvog drva u klasiènom obliku reketa. Poznati francuski ¹ampion Eloi, kanadski prvak Pradebaan, neki jugoslavenski reprezentativci igrali su dulje vremena s takvim drvima ali je tradicija na kraju prevladala, taj "èudni" oblik reketa i pored svojih prednosti nije opstao. Jedan od razloga bio je to ¹to su se igraèi ¾alili da je na takvom obliku drva te¹ko mijenjati gume?! Pored TIBHAR-a i neki drugi proizvoðaèi stolnoteniske opreme poku¹ali su prozvoditi i prodavati drva sasvim neobiènih oblika - na primjer Yasaka pistol grip drvo (dr¹ka okomito na du¾inu ploèe drva), Donic Dotec blade (debela, koso odrezana dr¹ka), Sanwei pistol grip carbon T-502, Yinke special penhold, Uhno shark attack i drugi. Kada danas govorimo o stolnom tenisu onda smo svjesni èinjenice da je takozvano "preljepljivanje" guma odnosno "speed gluing" bila samo jedna epizoda u razvoju stolnog tenisa, epizoda koja je zabranom tog naèin "dopinga" reketa zavr¹ila. "Speed gluing" otkrio je sasvim sluèajno stolnoteniski as Maðar Tibor Klampar pa je to vrlo brzo postala ra¹irena praksa u cijelom stolnoteniskom svijetu. Vrhunski igraèi razvijali su svaki svoj posebni ritual lijepljenja guma, postizali tako u igri veæe rotacije i veæe brzine udarca, ali je sada svako "tjuniranje" reketa striktno zabranjeno. Danas na tr¾i¹tu postoji bezbroj vrsta kvalitetnih guma i drva pa svatko mo¾e naæi varijantu koja mu najbolje odgovara.

Ovaj članak je objavljen u Subota 11 Veljača, 2012.
Zamost d.o.o.
Pećine 3,10000 Zagreb
OIB: 63312231321
tel./fax. 01 37 38 139
mob. 091 504 5529
direktor: Darko Arapovi